553/1991 Sb.Zákon České národní rady o obecní policii

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 153/1995 Sb. s účinností od 1. listopadu 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs13/1992/1 Sb.

 

553

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. prosince

o obecní policii

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Obecní policii zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo1) obecně závaznou vyhláškou.

      (2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.2)

      (3) Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen"strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

      (4) Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen"policie").

      (5) Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy3) nebo statutárními městy,4) a v hlavním městě Praze městská policie.


§ 2


      (1) Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména


a)

dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,

b)

přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,

c)

dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Strážníci
§ 5  
§ 6 - Povinnosti strážníků
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 12 - Oprávnění strážníkůOprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 13 - Oprávnění předvést osobu
§ 14 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 15 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 16 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
§ 17 - Oprávnění odejmout věc
§ 18 - Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkemDonucovací prostředky
§ 19 - Použití psa
§ 20 - Použití služební zbraně
§ 21 - Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně
§ 22 - Zvláštní omezení
§ 23  
§ 24 - Náhrada škody
§ 25 - Společná a závěrečná ustanoveníŠkolení a výcvik strážníků
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Příloha k zákonu  
Zavřít
MENU