552/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní kontrole

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 255/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o státní kontrole      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1


      Zákon upravuje výkon státní kontroly v České republice.

§ 2


      Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:

a)   zrušeno

b)   ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

c)    místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

d)   ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů,1) (dále jen "kontrolní orgány").

§ 3


      (1) Státní kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí kontrolní činnost orgánů uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.

      (2) Za státní kontrolu podle tohoto zákona se nepovažuje kontrola vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

§ 4


      Kontrole podle tohoto zákona nepodléhají soudy, prokuratura a státní notářství, s výjimkou hospodaření těchto orgánů s finančními a hmotnými prostředky České republiky, rozhodovací činnost orgánů státní správy a řízení jim předcházející, výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky vykonávané podle zvláštních předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - Ministerstvo státní kontroly České republiky
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád)
§ 8  
§ 9 - Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti
§ 10 - Vyloučení kontrolních pracovníků
§ 11 - Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Protokol
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Řízení o námitkách kontrolovaných osob
§ 19 - Pořádková pokuta
§ 20 - Náklady kontroly
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Ustanovení závěrečná
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU