551/1991 Sb.Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/1996 Sb. s účinností od 1. července 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

551

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 6. prosince 1991

 

o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1


      Zřizuje se Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen "Pojišťovna") se sídlem v Praze.

§ 2


      (1) Pojišťovna provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny.

      (2) Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

ČÁST DRUHÁ

 

Hospodaření Pojišťovny

 

§ 3


      Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a vykonává právo hospodaření s majetkem jí svěřeným.

§ 4


      Příjmy Pojišťovny zahrnují:

a)

platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu,

b)

vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny,

c)

příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované Pojišťovnou,

d)

dary a ostatní příjmy.

§ 5


      Výdaje Pojišťovny zahrnují:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanoveni
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Hospodaření Pojišťovny
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Organizační struktura Pojišťovny
§ 12  
§ 13 - Ústřední pojišťovna
§ 14 - Okresní pojišťovny a úřadovny Pojišťovny
§ 15 - Ředitelství Ústřední pojišťovny
§ 16 - Ředitelství Okresní pojišťovny
ČÁST ČTVRTÁ - Orgány Pojišťovny a orgány okresních pojišťovny
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Sbor zástupců
§ 20 - Správní rada Ústřední pojišťovny
§ 21 - Dozorčí rada Pojišťovny
§ 22 - Správní rada Okresní pojišťovny
§ 23 - Dozorčí rada Okresní pojišťovny
ČÁST PÁTÁ - Informační systém Pojišťovny
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU