549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 349/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

549

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 5. prosince 1991

 

o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

 

    Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Předmět soudních poplatků

 

    Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za

 

a)   řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za řízení"),

b)   jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za úkony"),

c)    zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.

Sazebník poplatků (dále jen "sazebník") je uveden v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 2

 

Poplatníci

 

        (1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou

 

a)   navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,

b)   účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c)    žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,

d)   fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,

e)   právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět soudních poplatků
§ 2 - Poplatníci
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Vznik poplatkové povinnosti
§ 5 - Sazby poplatků
§ 6 - Základ procentního poplatku
§ 7 - Splatnost poplatku
§ 8 - Způsob placení poplatku
§ 9 - Následky nezaplacení poplatku
§ 10 - Vrácení poplatku
§ 11 - Osvobození od poplatku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Poplatek za výpis z rejstříku trestů
§ 15 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha k zákonu - SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
Zavřít
MENU