549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 123/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o soudních poplatcích

    Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Předmět soudních poplatků

    Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za

 

    a)   řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za řízení"),
    b)   jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen "poplatky za úkony").

Sazebník poplatků (dále jen "sazebník") je uveden v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 2

 

Poplatníci

    (1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou

 

    a)   navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,
    b)   účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,
    c)   žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,
    d)   fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu v obchodním rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,
    e)   právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět soudních poplatků
§ 2 - Poplatníci
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Vznik poplatkové povinnosti
§ 5 - Sazby poplatků
§ 6 - Základ procentního poplatku
§ 7 - Splatnost poplatku
§ 8 - Způsob placení poplatku
§ 9 - Následky nezaplacení poplatku
§ 10 - Vrácení poplatku
§ 11 - Osvobození od poplatku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Poplatek za výpis z rejstříku trestů
§ 15 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha k zákonu - SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
Zavřít
MENU