549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o soudních poplatcích


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Předmět soudních poplatků

        Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudy České republiky, a za úkony správy soudů (dále jen "poplatný úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.


§ 2

Poplatníci

        (1) Poplatníky jsou

a)
navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b)
účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c)
dlužník v řízení o konkurzu a vyrovnání,

d)
oba účastníci v řízení v prvním stupni o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

        (2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.

        (3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

        (4) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět soudních poplatků
§ 2 - Poplatníci
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Vznik poplatkové povinnosti
§ 5 - Sazby poplatků
§ 6 - Základ procentního poplatku
§ 7 - Splatnost poplatku
§ 8 - Způsob placení poplatku
§ 9 - Následky nezaplacení poplatku
§ 10 - Vrácení poplatku
§ 11 - Osvobození od poplatku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Poplatek za výpis z rejstříku trestů
§ 15 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha k zákonu - SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
Zavřít
MENU