549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 36/1995 Sb. s účinností od 1. dubna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

549

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 5. prosince 1991

 

o soudních poplatcích

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Předmět soudních poplatků


      Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudů České republiky a za úkony správy soudů (dále jen "poplatný úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 2

 

Poplatníci


      (1) Poplatníky jsou

a)

navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b)

účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c)

dlužník v řízení o konkursu a vyrovnání,

d)

oba účastníci v řízení v prvním stupni o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

 

      (2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.

 

      (3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět soudních poplatků
§ 2 - Poplatníci
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Vznik poplatkové povinnosti
§ 5 - Sazby poplatků
§ 6 - Základ procentního poplatku
§ 7 - Splatnost poplatku
§ 8 - Způsob placení poplatku
§ 9 - Následky nezaplacení poplatku
§ 10 - Vrácení poplatku
§ 11 - Osvobození od poplatku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Poplatek za výpis z rejstříku trestů
§ 15 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha k zákonu - SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
Zavřít
MENU