548/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 372/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 161/1993 Sb. s účinností od 1. července 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

        Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresní úřadech , úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

        1. Preambule se vypouští.

        2. Článek 1 se vypouští.

        3. V článku II se vypouštějí slova "a podílet se na řízení a kontrole péče o zdraví lidu.".

        4. V článku IV se slovo "Socialistická" vypouští.

        5. Článek V se vypouští.

        6. V § 3 písm. c) se za slovem "vývojových" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a tématických" se vypouštějí.

        7. V § 3 se písm. a) a ch) vypouštějí. Dosavadní písm. b), c), d), e), f), g), h), se označují jako a), b), c), d), e), f), g).

        8. § 4 odst. 3 písm. a) zní: "a) k zadáním a projektům staveb,".

        9. V § 4 odst. 3 se slova "pionýrských táborů" nahrazují slovy "zotavovacích a jiných podobných zařízení pro děti a dorost".

        10. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova "a pracovníky" nahrazují slovy "zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými pracovníky.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU