482/1991 Sb.Zákon České národní rady o sociální potřebnosti

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 124/2005 Sb. s účinností od 30. března 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON
o sociální potřebnosti

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Sociální potřebnost

 

§ 1


        (1)  Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem11) (dále jen "částky životního minima") a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním.

 

        (2)  Občané žijící v domácnosti,210) jejichž příjmy se posuzují podle zvláštního zákona společně311) (dále jen "společně posuzované osoby"), se považují za sociálně potřebné, jen jestliže ostatní podmínky sociální potřebnosti stanovené tímto zákonem splňují všechny tyto osoby, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst.  3 písm. b).

 

        (3)  Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

 

       a) vlastní prací,
       b) řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek, zejména nároku na dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění (zabezpečení), dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle zvláštního zákona,411a) a uplatněním nároků z pracovních nebo obdobných vztahů; uplatnění zákonných nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po občanu spravedlivě žádat,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sociální potřebnost
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Poskytování dávek sociální péče
§ 5 - Příspěvek na výživu dítěte
§ 6  
§ 7 - Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
§ 8 - Úhrada nákladů sociální péče
§ 9 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10  
Zavřít
MENU