482/1991 Sb.Zákon České národní rady o sociální potřebnosti

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 133/1997 Sb. s účinností od 26. června 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o sociální potřebnosti


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Sociální potřebnost


§ 1

        (1) Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem1) (dále jen "částky životního minima") a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací.

        (2) Občané žijící v domácnosti,10) jejichž příjmy se posuzují podle zvláštního zákona společně1)1 (dále jen "společně posuzované osoby") se považují za sociálně potřebné, jen jestliže ostatní podmínky sociální potřebnosti stanovené tímto zákonem splňují všechny tyto osoby, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 3 písm. c).

        (3) Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti

a)
poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu,

b)
občana staršího 65 let,

c)
rodiče (osvojitele, občana, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna) celodenně osobně řádně pečujícího alespoň o jedno dítě do čtyř let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení, nebo o tři a více dětí, z nichž alespoň jedno je do deseti let věku a ostatní do patnácti let věku, nebo o dítě, které je podle předpisů o důchodovém pojištění dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,

d)
nezaopatřeného dítěte; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle předpisů o důchodovém pojištění.2)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sociální potřebnost
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Poskytování dávek sociální péče
§ 5 - Příspěvek na výživu dítěte
§ 6  
§ 7 - Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
§ 8 - Úhrada nákladů sociální péče
§ 9 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10  
Zavřít
MENU