476/1991 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. listopadu 1991 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 7. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 278/2006 Sb. s účinností od 1. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání


      Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen "zákon"), stanoví:

Seznam správců

 

§ 1


      Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen "příslušný soud") vedou seznam správců, do něhož se zapisují osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem pro ustavení správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem nebo zástupcem správce (dále jen "správce").

§ 2


      (1) Do seznamu správců se zapisují

a)

advokáti, kteří mají sídlo v obvodu příslušného soudu a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu,

b)

jiné vhodné fyzické osoby,

c)

veřejné obchodní společnosti.

 

      (2) Návrhy na zápis do seznamu správců (dále jen "návrh na zápis") podle odstavce 1 písm. a) podávají osoby, jichž se zápis do seznamu týká; návrhy na zápis osob uvedených v odstavci 1 písm. b) podávají samosprávné profesní organizace a státní orgány. Návrh na zápis veřejné obchodní společnosti [§ 2 odst. 1 písm. c)] podává veřejná obchodní společnost, která o zápis žádá.

§ 3


      (1) V návrhu na zápis se uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, jíž se návrh týká, její povolání nebo zaměstnání, sídlo a trvalý pobyt. Veřejná obchodní společnost uvede v návrhu na zápis své obchodní jméno a sídlo.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Seznam správců
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Odměna správců
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Ustanovení o jednacím řádu
§ 11  
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU