468/1991 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 1991 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 231/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 4. července 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 39/2001 Sb. s účinností od 25. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Působnost zákona


        Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového a televizního vysílání.

§ 2

 

Základní pojmy


        (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:


a)

rozhlasovým a televizním vysíláním (dále jen "vysílání") šíření programů nebo obrazových a zvukových informací prostřednictvím vysílačů, kabelových rozvodů, satelitů a jiných prostředků určených k příjmu veřejnosti;

b)

programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů;

c)

pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část vysílání;

d)

lokálním programem program vytvářený v místně omezené oblasti a pro tuto oblast určený;

e)

reklamou jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu (dále jen "reklama");

f)

sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení takové osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Působnost zákona
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ
§ 4 - Obsah programů
§ 5 - Povinnosti provozovatelů
§ 6 - Povinnosti provozovatelů při vysílání reklam
§ 7 - Časový rozsah vysílaných reklam
§ 8 - Povinnosti provozovatelů při vysílání sponzorovaných pořadů
§ 9 - Zvláštní povinnosti a oprávnění provozovatelů ze zákona
ČÁST TŘETÍ - LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 10 - Podmínky pro udělení licence
§ 11 - Žádost o licenci
§ 12 - Rozhodnutí o udělení licence
§ 13 - Platnost licence
§ 14 - Změna licence
§ 15 - Odnětí licence
ČÁST ČTVRTÁ - FEDERÁLNÍ RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
§ 16 - Postavení Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 17 - Činnost Federální rady
§ 18 - Složení Federální rady
ČÁST PÁTÁ - KABELOVÉ ROZVODY
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - POKUTY
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU