468/1991 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 1991 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 231/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 4. července 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/2000 Sb. s účinností od 1. prosince 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

o provozování rozhlasového a televizního vysílání


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Působnost zákona

        Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového a televizního vysílání.


§ 2

Základní pojmy

        (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)
rozhlasovým a televizním vysíláním (dále jen "vysílání") šíření programů nebo obrazových a zvukových informací prostřednictvím vysílačů, kabelových rozvodů, satelitů a jiných prostředků určených k příjmu veřejnosti;

b)
programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů;

c)
pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část vysílání;

d)
lokálním programem program vytvářený v místně omezené oblasti a pro tuto oblast určený;

e)
reklamou jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu (dále jen "reklama");

f)
sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení takové osoby.

        (2) Za vysílání podle tohoto zákona se nepovažuje šíření rozhlasového a televizního signálu určeného pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše sto účastníků s přijímači podléhajícími ohlašovací povinnosti. Tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci , a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Působnost zákona
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ
§ 4 - Obsah programů
§ 5 - Povinnosti provozovatelů
§ 6 - Povinnosti provozovatelů při vysílání reklam
§ 7 - Časový rozsah vysílaných reklam
§ 8 - Povinnosti provozovatelů při vysílání sponzorovaných pořadů
§ 9 - Zvláštní povinnosti a oprávnění provozovatelů ze zákona
ČÁST TŘETÍ - LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 10 - Podmínky pro udělení licence
§ 11 - Žádost o licenci
§ 12 - Rozhodnutí o udělení licence
§ 13 - Platnost licence
§ 14 - Změna licence
§ 15 - Odnětí licence
ČÁST ČTVRTÁ - FEDERÁLNÍ RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
§ 16 - Postavení Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 17 - Činnost Federální rady
§ 18 - Složení Federální rady
ČÁST PÁTÁ - KABELOVÉ ROZVODY
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - POKUTY
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU