463/1991 Sb.Zákon o životním minimu

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. října 1991 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o životním minimu      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon stanoví životní minimum jako společensky uznanou minimální hranici příjmů občana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze.1)

§ 2


      (1) Životní potřeby občanů jsou uspokojovány především příjmy z výdělečné činnosti, výnosy z majetku a dávkami nemocenského a důchodového zabezpečení nebo jinými státními dávkami.

      (2) Občanům, jejichž příjmy nedosahují životního minima a kteří si nemohou tyto příjmy zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, se poskytuje pomoc; způsob a formu poskytování, další podmínky a úroveň této pomoci stanoví zvláštní předpisy.

§ 3


      (1) Za životní minimum občana nebo občanů, jejichž příjmy se posuzují podle § 4 společně, se považuje úhrn částek stanovených tímto zákonem k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost.

      (2) Za částku potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana se považuje

a)

1600 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

1780 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU