424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1991 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

424

 

ZÁKON

ze dne 2. října 1991

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.

      (2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

      (3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a)

v občanských sdruženích,1)

b)

k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c)

v církevních a náboženských společnostech.

 

§ 2


      (1) Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.

      (2) Členem strany a hnutí mohou být pouze fyzické osoby.

      (3) Členem strany a hnutí může být občan starší 18 let, může být však členem pouze jedné strany nebo hnutí.

      (4) Ustanovení zvláštních zákonů o neslučitelnosti členství nebo funkcí ve stranách a hnutích s výkonem jiných činností či funkcí nejsou tímto zákonem dotčena.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vznik strany a hnutí
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik strany a hnutí
§ 13 - Zrušení strany a hnutí
§ 14 - Pozastavení činnosti strany a hnutí
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Hospodaření stran a hnutí
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 22  
§ 23  
Zavřít
MENU