390/1991 Sb.Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. září 1991 Nabývá účinnosti: 4. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/2002 Sb. s účinností od 28. června 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

o předškolních zařízeních a školských zařízeních      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 1 zní:

      "(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou součástí školské výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.".

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 2 a 3 se vypouštějí.

      2. V § 1 odst. 2 se za slova "Předškolní výchovu" vkládají slova "zabezpečují předškolní zařízení" s tečkou. Zbývající text odstavce 2 tvoří větu druhou.

      3. § 2 a 3 znějí:

"§ 2


      Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3


      (1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola.

      (2) Mateřská škola a speciální mateřská škola navazují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU