354/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 1991 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 7. srpna 1991 Nabývá účinnosti: 30. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 13/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 11. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/2003 Sb. s účinností od 1. září 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Vyhláška

 

o středních školách      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 2 odst. 2 a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 20 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a podle § 13 písm. a), f) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Základní ustanovení


      (1) Tato vyhláška upravuje soustavu studijních a učebních oborů středních odborných učilišť, gymnázií a středních odborných škol (dále jen "střední školy"), organizaci středních škol, typy středních odborných škol, plnění povinné školní docházky ve vybraných učebních a studijních oborech středních škol, rozsah, podmínky, délku a průběh studia ve středních školách, hodnocení žáků a jejich klasifikaci, délku a organizaci studia při zaměstnání a kombinovaného studia, organizaci studia jednotlivých vyučovacích předmětů, nástavbového studia a pomaturitního studia.

      (2) Střední školy poskytují výchovu a vzdělání ve studijních a učebních oborech, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

      (3) Typy středních odborných škol jsou: střední průmyslová škola. střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední chmelařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední drůbežářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, sociálně právní akademie, střední knihovnická škola, střední pedagogická škola, střední umělecká škola, obchodní škola, obchodní akademie, rodinná škola, konzervatoř a odborná škola.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Základní ustanovení
ČÁST DRUHÁ - STUDIUM VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
§ 2 - Docházka do střední školy
§ 3  
§ 4 - Změna studijního nebo učebního oboru a přestup do jiné střední školy
§ 5 - Přerušení studia
§ 6 - Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku
§ 7 - Zanechání studia
ČÁST TŘETÍ - VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ
§ 8 - Výchovná opatření
§ 9 - Hodnocení a klasifikace žáků
§ 10 - Celkové hodnocení žáka
§ 11 - Opravné zkoušky
§ 12 - Komisionální zkouška
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
§ 13  
§ 14 - Teoretické vyučování
§ 15 - Praktické vyučování
§ 16 - Odborný výcvik žáků středních a odborných učilišť a středisek praktického vyučování
§ 17 - Cvičení
§ 18 - Učební praxe a odborná (umělecká) praxe žáků středních odborných škol
§ 19 - Lyžařský výcvikový kurs a sportovně turistický kurs
§ 20 - Výchova mimo vyučování a péče o žáky v době mimo vyučování
ČÁST PÁTÁ - STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KOMBINOVANÉ STUDIUM A STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 21  
§ 22 - Délka studia
§ 23 - Organizace studia při zaměstnání a kombinované studium
§ 24 - Studium jednotlivých vyučovacích předmětů
ČÁST ŠESTÁ - NÁSTAVBOVÉ A POMATURITNÍ STUDIUM
§ 25 - Nástavbové studium
§ 26 - Pomaturitní studium
ČÁST SEDMÁ - ORGANIZACE STŘEDNÍCH ŠKOL
§ 27 - Střední odborné učiliště
§ 28 - Středisko praktického vyučování
§ 29 - Gymnázium a střední odborná škola
ČÁST OSMÁ  
§ 30 - Střední odborná učiliště s uměleckými obory a umělecké školy
§ 31 - Konzervatoř
ČÁST DEVÁTÁ  
§ 32 - Dokumentace středních škol
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Příloha č. 1  
Příloha č. 2  
Zavřít
MENU