328/1991 Sb.Zákon o konkursu a vyrovnání

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o konkursu a vyrovnání      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

      (2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

      (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.

 

§ 1a


      (1)  Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů

 

       a) územního samosprávného celku,
       b) veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu11),
       c) jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - KONKURS
§ 4 - Návrh na prohlášení konkursu
§ 5  
§ 6 - Konkursní podstata
§ 7 - Účastníci konkursu
§ 8 - Správce podstaty
§ 9  
§ 10 - Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor
§ 11  
§ 12 - Dohled soudu
§ 13 - Prohlášení konkursu
§ 14 - Účinky prohlášení konkursu
§ 15 - Odporovatelné právní úkony
§ 16  
§ 17 - Zjištění podstaty
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Přihlášky pohledávek
§ 21 - Přezkumné jednání
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 27 - Zpeněžení
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Rozvrh
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Nucené vyrovnání
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Zrušení konkursu
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - VYROVNÁNÍ
§ 46 - Návrh na vyrovnání
§ 47  
§ 48 - Účastníci vyrovnání
§ 49 - Účinky podání návrhu
§ 50 - Rozhodnutí o návrhu
§ 51  
§ 52 - Účinky povolení vyrovnání
§ 53 - Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání
§ 54 - Přednostní pohledávky
§ 55 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 56 - Přihlášky pohledávek
§ 57 - Seznam přihlášek
§ 58 - Vyrovnací jednání
§ 59 - Popření pohledávky
§ 60 - Potvrzení vyrovnání
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Účinky potvrzeného vyrovnání
§ 64 - Následky neplnění
§ 65 - Následky podvodných jednání
§ 66 - Zastavení a skončení vyrovnání
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Účinnost
Zavřít
MENU