284/1991 Sb.Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. června 1991 Nabývá účinnosti: 15. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 139/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 217/1997 Sb. s účinností od 8. září 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

České národní rady

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

        Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a zřízení a funkci pozemkových úřadů.1)


ČÁST PRVNÍ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY


§ 2

        Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění původního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.


Řízení o pozemkových úpravách


§ 3

Předmět pozemkových úprav

        (1) Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém území bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim, pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny.

        (2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů,2a) hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění,2b) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.2c)

        (3) Pozemky, k nimž trvá právo náhradního užívání,2e) nejsou vyloučeny z pozemkových úprav.


        (4) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území.

        (5) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami (dále jen "obvod pozemkových úprav") určen tak, že do obvodu pozemkových úprav mohou být zahrnuty i sousední pozemky z jiných katastrálních území, bude-li tím dosaženo účelnějšího tvaru a funkčního uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav. Jde-li o katastrální území různých okresů, okresní pozemkový úřad [§ 11 písm. a)], který zahájil řízení o pozemkových úpravách, zahrne předmětné pozemky do obvodu pozemkových úprav po dohodě s okresním pozemkovým úřadem, v jehož okrese se příslušné pozemky nacházejí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 2  
§ 3 - Předmět pozemkových úprav
§ 4 - Formy pozemkových úprav
§ 5 - Účastníci řízení o pozemkových úpravách
§ 6 - Zahájení řízení
§ 7 - Úvodní jednání
§ 8 - Návrh pozemkových úprav
§ 9 - Rozhodnutí o pozemkových úpravách
§ 10 - Náklady na pozemkové úpravy
ČÁST DRUHÁ - POZEMKOVÉ ÚŘADY
§ 11  
§ 12 - Okresní pozemkový úřad
§ 13 - Ministerstvo
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU