237/1991 Sb.Zákon o patentových zástupcích

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. června 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. května 1991 Nabývá účinnosti: 1. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 417/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

237

 

ZÁKON

 

ze dne 17. května 1991

 

o patentových zástupcích

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Předmět úpravy


      Zákon upravuje postavení, jakož i práva a povinnosti patentových zástupců.

ČÁST PRVNÍ

 

Patentový zástupce

 

§ 2

 

        Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví zejména tím, že za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy je zastupuje v řízení před soudy1a) a dále je zastupuje v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"), popřípadě jinými správními orgány a poskytuje jim odborné rady.

 

§ 3


      (1) Oprávnění k činnosti patentového zástupce podle tohoto zákona vzniká jen tomu, kdo je zapsán do rejstříku patentových zástupců, (dále jen "rejstřík"), který vede Komora patentových zástupců (dále jen "Komora").

      (2) Vykonávání činnosti uvedené v § 2 podle zvláštních předpisů1) není tímto zákonem dotčeno.

§ 4


      (1) Komora do rejstříku zapíše každého, kdo splňuje tyto podmínky:

a)

je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na jejím území,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
Část první - Patentový zástupce
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - SAMOSPRÁVA A DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Disciplinární odpovědnost
§ 32  
§ 33  
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Zavřít
MENU