185/1991 Sb.Zákon České národní rady o pojišťovnictví

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 26. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 28. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 363/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/1995 Sb. s účinností od 1. srpna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


Zákon

o pojišťovnictví


Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

        Účelem tohoto zákona je upravit podmínky podnikání v pojišťovnictví a státní dozor nad pojišťovnictvím.


§ 2

        (1) Podnikat v pojišťovnictví na území České republiky může za podmínek stanovených tímto zákonem pojišťovna nebo zajišťovna (dále jen "pojišťovna") založená jako státní podnik,1),2) akciová společnost3),2) anebo jako družstvo 4),2) či družstevní podnik4),2). Pojišťovna může provozovat jiné činnosti než uvedené v tomto zákoně pouze v rozsahu povolení uděleného dozorčím orgánem.

        (2) Za podmínek stanovených tímto zákonem mohou s povolením ministerstva financí České republiky a v rozsahu uděleného povolení podnikat v pojišťovnictví i jiné subjekty než jsou uvedeny v odstavci 1. Pro účely tohoto zákona se považují za pojišťovny podle odstavce 1.

        (3) Životní pojištění osob majících trvalé bydliště v České republice, pojištění majetku na území České republiky a odpovědnosti za škodu vyplývající z činnosti fyzických a právnických osob na území České republiky, lze uskutečnit pouze u pojišťovny podnikající v souladu s tímto zákonem na území České republiky.


§ 3

        (1) Pojišťovnu jako státní podnik se sídlem na území České republiky může založit jen ministerstvo financí České republiky.

        (2) Zahraniční osoby mohou založit pojišťovnu se sídlem na území České republiky jen jako akciovou společnost za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Obchodní zastupitelství zahraničních pojišťoven
§ 6 - Předmět podnikání
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
§ 8 - Povolení k podnikání
§ 9 - Kauce
§ 10  
§ 11 - Pokuta
§ 12 - Žádost o udělení povolení
§ 13 - Všeobecné pojistné podmínky
§ 14 - Fondy pojišťovny
§ 15  
§ 16 - Účetnictví
ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ DOZOR NAD POJIŠŤOVNICTVÍM
§ 17  
§ 18 - Výkon státního dozoru
§ 19 - Opatření dozorčího orgánu při porušení povinností pojišťovnou
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Slučování a likvidace pojišťoven
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Zrušovací ustanovení
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU