92/1991 Sb.Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. března 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. února 1991 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 27/2000 Sb. s účinností od 1. května 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

92

 

ZÁKON

 

ze dne 26. února 1991

 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

 

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY

 

§ 1


      (1) Tento zákon upravuje podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy, a jiné státní organizace nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce (dále jen "podnik") nebo který je ve správě Pozemkového fondu České republiky, včetně jejich majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na tomto podnikání, a to na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace").

      (2) Tento zákon se použije obdobně na majetek podniků zahraničního obchodu a účelových organizací zahraničního obchodu i na jejich majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob.

      (3) Podmínky převodu majetku státu stanovené tímto zákonem se nevztahují na majetek, který podle ústavních nebo zvláštních zákonů může být jen ve vlastnictví státu.

§ 2


      Majetkem podniku pro účely tohoto zákona je souhrn věcí a finančních prostředků, ke kterým má podnik právo hospodaření nebo které jsou v jeho vlastnictví, jakož i souhrn práv, jiných majetkových hodnot a závazků podniku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - PRIVATIZAČNÍ PROJEKTY
§ 5  
§ 6 - Privatizační projekt podniku
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání
§ 10 - Schvalování privatizačních projektů
ČÁST TŘETÍ - PŘECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FONDY A UŽITÍ MAJETKU FONDŮ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - INVESTIČNÍ KUPÓNY
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - FEDERÁLNÍ FOND NÁRODNÍHO MAJETKU
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
Zavřít
MENU