63/1991 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. března 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 143/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o ochraně hospodářské soutěže


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        (1) Účelem tohoto zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování").

        (2) Ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži upravují zvláštní předpisy.1)


§ 2

        (1) Tento zákon se vztahuje na

a)
fyzické a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"),

b)
orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, pokud jde o jejich působnost, která přímo nebo nepřímo souvisí s hospodářskou soutěží,

        (2) Na svazy podnikatelů, komory, živnostenská společenstva a jiné formy sdružování podnikatelů (dále jen "sdružení podnikatelů"), pokud jejich činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž, se ustanovení tohoto zákona použijí obdobně.

        (3) Tento zákon se vztahuje i na činnost a jednání, k nimž došlo v cizině, pokud se jejich účinky projevují na tuzemském trhu.

        (4) Pokud z mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného, nevztahuje se tento zákon na jednání, jejichž účinky se projevují na zahraničním trhu.


ODDÍL DRUHÝ

NEDOVOLENÉ NARUŠOVÁNÍ SOUTĚŽE

Dohody narušující soutěž

§ 3

        (1) Veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud ministerstvo pro hospodářskou soutěž (dále jen "ministerstvo") nepovolilo výjimku.
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ODDÍL DRUHÝ - NEDOVOLENÉ OMEZOVÁNÍ SOUTĚŽE
§ 3 - Kartelové dohody
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Dohody o sloučení podniků
§ 9 - Monopolní a dominantní postavení na trhu
ODDÍL TŘETÍ - ÚŘADY PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ
§ 10  
§ 11  
ODDÍL ČTVRTÝ - ŘÍZENÍ O ÚŘADU
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Pokuty
ODDÍL PÁTÝ - KARTELOVÝ REJSTŘÍK A ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ
§ 15  
§ 16  
ODDÍL ŠESTÝ - SPORY Z NEDOVOLENÉ SOUTĚŽE
§ 17  
ODDÍL SEDMÝ - ZÁSAHY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A ORGÁNŮ OBCÍ
§ 18  
ODDÍL OSMÝ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Postup orgánů státní správy proti vzniku monopolního postavení podniků při převodu státního majetku
§ 20 - Postup orgánů obcí proti vzniku monopolního postavení podniků při převodu státního majetku
§ 21  
ODDÍL DEVÁTÝ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Zavřít
MENU