9/1991 Sb.Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. února 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 453/2001 Sb. s účinností od 13. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

9

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 19. prosince 1990

 

o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Státní politika zaměstnanosti


        Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména


a)

soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další pracovní uplatnění zaměstnanců při velkých strukturálních a organizačních změnách a racionalizačních opatřeních,

b)

bezplatně poskytovanou informační, poradenskou a zprostředkovatelskou činnost,

c)

zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací,

d)

rekvalifikaci občanů, poradenství pro volbu povolání a odbornou výchovu,

e)

hmotné zabezpečení občanů ucházejících se o zaměstnání a při rekvalifikaci,

f)

opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností,

g)

systém evidence volných pracovních míst a občanů ucházejících se o zaměstnání.1)

§ 2


        (1) Orgány státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti v České republice jsou

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Státní politika zaměstnanosti
§ 2  
§ 3 - Zprostředkování zaměstnání
§ 4  
§ 5 - Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce
§ 6 - Rekvalifikace
§ 7 - Spolupráce ve státní politice zaměstnanosti
§ 8 - Kontrolní činnost
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA A ÚŘADU PRÁCE
§ 11 - Působnost ministerstva
§ 12 - Působnost úřadu práce
§ 13 - Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU