1/1991 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. ledna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 167/1999 Sb. s účinností od 1. října 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o zaměstnanosti


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Právo na zaměstnání

        (1) Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

        (2) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona není dovoleno činit nabídky zaměstnání, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1.


        (3) Právem na zaměstnání se rozumí právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí,

a)
na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání,

b)
na rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění,

c)
na hmotné zabezpečení před nástupem do zaměstnání a v případě ztráty zaměstnání.

        (4) Občan má právo na zabezpečení vhodného zaměstnání odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k jeho věku, kvalifikaci a schopnostem, délce předchozí doby zaměstnání a možnosti ubytování (dále jen "vhodné zaměstnání").
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Právo na zaměstnání
§ 2  
§ 3 - Státní politika zaměstnanosti
ČÁST DRUHÁ - ZABEZPEČOVÁNÍ PRÁVA NA ZAMĚSTNÁNÍ
§ 4 - Zprostředkování zaměstnání
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Rekvalifikace
§ 11  
§ 12 - Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - POSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ
§ 19  
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU