1/1991 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. ledna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 289/1997 Sb. s účinností od 2. prosince 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o zaměstnanosti


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


        Dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti je jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu. Občané mají právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk.


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Právo na zaměstnání

        (1) Právem na zaměstnání se rozumí právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí,

a)
na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání,

b)
na rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění,

c)
na hmotné zabezpečení před nástupem do zaměstnání a v případě ztráty zaměstnání.

        (2) Občan má právo na zabezpečení vhodného zaměstnání odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k jeho věku, kvalifikaci a schopnostem, délce předchozí doby zaměstnání a možnosti ubytování (dále jen "vhodné zaměstnání").

        (3) Občan má právo svobodně si zvolit své zaměstnání a vykonávat je na celém území České a Slovenské Federativní Republiky, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí.

        (4) Právo občana na zaměstnání se zabezpečuje především jeho pracovním uplatněním v zaměstnání umožňujícím mu výkon práce v pracovním vztahu. Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce; to neplatí o plnění běžných úkolů, které fyzická osoba zajišťuje sama nebo s pomocí svého manžela nebo dětí anebo právnická osoba prostřednictvím svých společníků nebo členů. Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti se pro tyto účely rozumí zejména úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností při podnikání podle zvláštních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Právo na zaměstnání
§ 2  
§ 3 - Státní politika zaměstnanosti
ČÁST DRUHÁ - ZABEZPEČOVÁNÍ PRÁVA NA ZAMĚSTNÁNÍ
§ 4 - Zprostředkování zaměstnání
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Rekvalifikace
§ 11  
§ 12 - Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - POSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ
§ 19  
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU