576/1990 Sb.Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 160/1997 Sb. s účinností od 15. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Základní ustanovení

        Zákon upravuje tvorbu, postavení a funkce státního rozpočtu České republiky (dále jen "státní rozpočet republiky"), státního závěrečného účtu České republiky (dále jen "státní závěrečný účet republiky"), rozpočtů obcí a okresních úřadů. Stanoví zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky a kontroly tohoto hospodaření. Zákon stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky, rozpočtu obcí1) a rozpočtů okresních úřadů2) a upravuje zřizování a zásady hospodaření státních fondů České republiky (dále jen "státní fondy republiky").


Státní rozpočet republiky

§ 2

        Finanční hospodaření České republiky se řídí státním rozpočtem republiky.


§ 3

Obsah státního rozpočtu republiky

        Státní rozpočet republiky zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb České republiky v daném rozpočtovém roce. Obsahuje i finanční vztahy k rozpočtům obcí, okresních úřadů a k rozpočtům státních fondů republiky.


§ 4


Příjmy státního rozpočtu republiky

        (1) Příjmy státního rozpočtu republiky zahrnují, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak:

a)
daně, odvody, clo a jiné obdobné státní příjmy vybírané v České republice,

b)
poplatky vybírané orgány České republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Státní rozpočet republiky
§ 3 - Obsah státního rozpočtu republiky
§ 4 - Příjmy státního rozpočtu republiky
§ 5 - Výdaje státního rozpočtu republiky
§ 6 - Návrh státního rozpočtu republiky
§ 7 - Řízení prací na vypracování návrhu státního rozpočtu republiky
§ 8 - Rozpočtové provizorium
§ 9 - Rozpočty ústředních orgánů
ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ PODLE STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY
§ 10 - Odpovědnost za hospodaření
§ 11 - Časové použití a účelovost rozpočtových prostředků
§ 12 - Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných
§ 13 - Rozpočtová opatření
§ 14 - Rozpočtové rezervy státního rozpočtu republiky
ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ FONDY REPUBLIKY
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET REPUBLIKY A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASÍVA ČESKÉ REPUBLIKY
§ 16 - Obsah státního závěrečného účtu republiky
§ 17 - Návrh státního závěrečného účtu
§ 18 - Státní finanční aktiva a pasíva České republiky
ČÁST PÁTÁ - KONTROLA ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
§ 19 - Kontrolní působnost vlády
§ 20 - Kontrolní působnost ministerstva financí
ČÁST ŠESTÁ - ROZPOČTY OBCÍ
§ 21 - Úloha rozpočtů obcí
§ 22 - Obsah rozpočtu obce
§ 23 - Příjmy rozpočtu obce
§ 24 - Výdaje z rozpočtu obce
§ 25 - Vypracování rozpočtů obcí a hospodaření podle jejich rozpočtů
§ 26 - Závěrečný účet obce
§ 27  
ČÁST SEDMÁ - ROZPOČTY OKRESNÍCH ÚŘADŮ
§ 28 - Rozpočty okresních úřadů
§ 29 - Závěrečný účet okresního úřadu
ČÁST OSMÁ - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
§ 30 - Důsledky porušení rozpočtové kázně
ČÁST DEVÁTÁ - ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
§ 31 - Zřizování, změny a zrušování rozpočtových a příspěvkových organizací
§ 32 - Finanční hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33 - Zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a opatření
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zmocnění
§ 36  
§ 37 - Zrušovací ustanovení
§ 38 - Účinnost
Zavřít
MENU