565/1990 Sb.Zákon České národní rady o místních poplatcích

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 13. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Zobrazit změny   Všechna znění   Aktuální znění   Původní znění   Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Novely předpisu

184/1991 Sb.(28. května 1991); 338/1992 Sb.(1. ledna 1993); 48/1994 Sb.(1. července 1994); 305/1997 Sb.(1. ledna 1998); 149/1998 Sb.(1. září 1998); 185/2001 Sb.(1. ledna 2002); 274/2001 Sb.(1. ledna 2002); 320/2002 Sb.(1. ledna 2003); 229/2003 Sb.(1. ledna 2004); 270/2007 Sb.(31. října 2007); 348/2009 Sb.(1. ledna 2010); 183/2010 Sb.(16. června 2010); 281/2009 Sb.(1. ledna 2011); 30/2011 Sb.(1. března 2011); 300/2011 Sb.(14. října 2011); 329/2011 Sb.(1. ledna 2012); 458/2011 Sb.(1. ledna 2012); 142/2012 Sb.(1. července 2012); 174/2012 Sb.(1. července 2012); 266/2015 Sb.(29. října 2015); 266/2015 Sb.(1. ledna 2016); 170/2017 Sb.(1. dubna 2017); 278/2019 Sb.(1. ledna 2020); 278/2019 Sb.(1. ledna 2021); 543/2020 Sb.(1. ledna 2021); 609/2020 Sb.(1. ledna 2021); 261/2021 Sb.(1. února 2022); 363/2021 Sb.(1. ledna 2025);

Předpisem se ruší

82/1952 Sb.; 161/1960 Sb.; 67/1966 Sb.; 216/1988 Sb.; 7/1989 Sb.;

Související předpisy

150/1998 Sb.; 211/2005 Sb.; 39/2013 Sb.; 338/2017 Sb.; 306/2021 Sb.;

CZ-NACE

84;

Normy

ISO 14001-3;
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 305/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998
Zavřít

Opraveno redakčním sdělením č. rs6/1992/1 Sb.

565

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. prosince 1990

o místních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky)

a

poplatek ze psů,

b

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c

poplatek za užívání veřejného prostranství,

d

poplatek ze vstupného,

e

poplatek z ubytovací kapacity,

f

poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

g

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

§ 2

(1) Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoby, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu1) nebo sídla.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1000 Kč ročně za jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí až 200 Kč ročně. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 %.

§ 3

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a

osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,

b

osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů,3)

c

osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)4) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ručí.

(4) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

§ 4

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, se poplatek neplatí.

(2) Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

(4) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.5)

(5) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

§ 5

zrušen zákonem č. 48/1994 Sb. (účinnost: 1.července 1994)

§ 6

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

(3) Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.

§ 7

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá

a

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c

ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(3) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které mají k těmto zařízením právo hospodaření.

(4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 2 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

§ 8

zrušen zákonem č. 338/1992 Sb. (účinnost: 1. ledna 1993)

§ 9

zrušen zákonem č. 48/1994 Sb. (účinnost: 1.července 1994)

§ 10

(1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem12) do vybraných míst a částí měst (dále jen vybraná místa) platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

(2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

(3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.

§ 10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.15) Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5000 Kč do 20 000 Kč.

§ 11

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 12

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy.14)

§ 13

O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy14), pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 14

Správu poplatků vykonává obec, která je ve svém územním obvodu zavedla.

§ 15

Zavedení poplatků stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která jsou v obci veřejným prostranstvím.

§ 16

Obec, která poplatky spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

§ 17

Zrušují se:

1

Pro území České republiky zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.

2

Pro území České republiky vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích.

3

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku.

4

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 7/1989 Sb., o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

1

Zákon č. 135/1992 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.

3

§ 135 odst. 4 zákoníku práce.

4

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.

§ 18 zákona č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

7

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

8

Např. zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb., zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

9

Např. zákon č. 105/1990 Sb., zákon ČNR č. 128/1990 Sb., zákon ČNR č. 209/1990 Sb.

10

Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. 170/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách.

11

§ 1 odst. 2 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

12

§ 2 bod 12 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

13

§ 116 občanského zákoníku.

14

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

MENU