564/1990 Sb.Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 13. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 501/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o státní správě a samosprávě ve školství      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Státní správu ve školství vykonávají

a)

ředitel školy, ředitel (vedoucí) předškolního zařízení nebo školského zařízení (dále jen "ředitel"),

b)
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

c)
krajské úřady,

d)

Česká školní inspekce,

e)

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"),

f)

jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

§ 2


      Samosprávu ve školství vykonávají

a)

obec,

b)

kraj,1g)

c)

rady škol, jsou-li ustaveny.

ČÁST DRUHÁ

 

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ

 

§ 3

 

Ředitel


      (1) Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ
§ 3 - Ředitel
§ 4  
§ 5 - Školský úřad
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ministerstvo
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - VÝKON SAMOSPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ
§ 14 - Působnost obce
§ 15  
§ 16 - Školská rada
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
§ 18  
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 20 - Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia
§ 21 - Hospodářská činnost škol a školských zařízení
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
§ 23 - Rozsah působnosti zákona
§ 24 - Přechodná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU