531/1990 Sb.Zákon České národní rady o územních finančních orgánech

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 444/2005 Sb. s účinností od 11. listopadu 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o územních finančních orgánech      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Územní finanční orgány jsou správní úřady, které

a)

vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi vyměřovaných a vybíraných podle zvláštního právního předpisu,1)

b)

spravují dotace; správou dotací se rozumí kontrola účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky a ze státních fondů České republiky a výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu1a) (dále jen "správa dotací"). Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je součástí správy dotací i oprávnění dotace poskytovat,

c)

provádějí finanční revize (dále jen "revize"),

d)

provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti,2)

e)  

vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a kraji,

f)

ukládají účetním jednotkám pokuty podle zvláštního právního předpisu,2a)

g)

rozhodují o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu,2b)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Místní příslušnost
§ 4  
§ 5 - Finanční úřady
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Finanční ředitelství
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů
§ 13  
§ 14 - Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací
§ 15 - Řízení před územními finančními orgány
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU