530/1990 Sb.Zákon o dluhopisech

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 190/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 368/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o dluhopisech


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1

Základní ustanovení

§ 1

        (1) Dluhopis je zastupitelný1) cenný papír, s nímž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky podle § 12 ve jmenovité hodnotě dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu a vyplacení výnosů z něho podle § 10 k určenému datu nebo datům a povinnost osoby, která dluhopis vydala, (dále jen "emitent") tato práva uspokojit. Ustanovení § 12 odst. 6 věta druhá a § 21 tím nejsou dotčena.

        (2) Tento zákon se vztahuje na dluhopisy vydané v České republice bez ohledu na to, kdo je jejich emitentem. Ustanovení § 7 odst. 8 tím není dotčeno.

        (3) Na dluhopisy se vztahují ustanovení zákona o cenných papírech, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


§ 2

        (1) Emitentem dluhopisu může být pouze právnická osoba, pokud zvláštní zákon této právnické osobě vydávání dluhopisu nezakazuje.

        (2) Emitent může vydat dluhopis, nestanoví-li tento zákon jinak, pokud

a)
Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") schválí emisní podmínky dluhopisu,

b)
Komise schválí prospekt dluhopisu a přidělí dluhopisu označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen "ISIN"), vyžaduje-li to zákon o cenných papírech,

c)
uveřejní emisní podmínky dluhopisu (dále jen "emisní podmínky").

        (3) Emisí dluhopisu se rozumí soubor dluhopisů vydaných na základě schválení týchž emisních podmínek Komisí a majících stejné datum emise a stejný ISIN, je-li přidělen.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
Oddíl 2 - Náležitosti dluhopisů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ K EMISI DLUHOPISŮ
Oddíl 1 - Udělení a odmítnutí povolení
§ 6  
§ 7  
Oddíl 2  
§ 8 - Žádost o povolení k emisi dluhopisů
ČÁST TŘETÍ - EMISE A SPLÁCENÍ DLUHOPISŮ
Oddíl 1  
§ 9 - Emise dluhopisů
Oddíl 2  
§ 10 - Výnos dluhopisu
§ 11  
Oddíl 3 - Splácení dluhopisů
§ 12  
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ DRUHY DLUHOPISŮ
Oddíl 1 - Hypoteční zástavní listy
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl 2 - Státní dluhopisy
§ 18  
§ 19  
Oddíl 3  
§ 20 - Komunální obligace
Oddíl 4  
§ 21 - Zaměstnanecké obligace
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Sankce
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU