526/1990 Sb.Zákon o cenách

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 403/2009 Sb. s účinností od 18. listopadu 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

526

 

ZÁKON

 

ze dne 27. listopadu 1990

 

o cenách


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

      (2) Cena je peněžní částka

 

a)   sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo

b)   zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.


      (3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

      (4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)

      (5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob
a pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

      
(6)  Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) mohou regulovat ceny podle tohoto zákona

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sjednávání ceny
ČÁST II - REGULACE CEN
§ 3 - REGULACE CEN
§ 4 - Způsoby regulace cen
§ 5 - Úředně stanovené ceny
§ 6 - Věcné usměrňování cen
§ 7  
§ 8 - Časově usměrňované ceny
§ 9 - Cenové moratorium
§ 10 - Seznam zboží s regulovanými cenami
ČÁST III - CENOVÁ EVIDENCE A CENOVÉ INFORMACE
§ 11 - Cenová evidence
§ 12 - Cenové informace
§ 13 - Označování zboží cenami
ČÁST IV - CENOVÁ KONTROLA
§ 14  
§ 15 - Porušení cenových předpisů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22  
Zavřít
MENU