526/1990 Sb.Zákon o cenách

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

526

 

ZÁKON

 

ze dne 27. listopadu 1990

 

o cenách      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

      (2) Cena je peněžní částka

 

a)   sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo

b)   zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.

      (3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

      (4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů, úroky a tarify mezinárodní dopravy a spojů, upravené zvláštními předpisy.2)

      (5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

      (6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace, mohou federální ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle tohoto zákona (regulace cen).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sjednávání ceny
ČÁST II - REGULACE CEN
§ 3 - REGULACE CEN
§ 4 - Způsoby regulace cen
§ 5 - Úředně stanovené ceny
§ 6 - Věcné usměrňování cen
§ 7  
§ 8 - Časově usměrňované ceny
§ 9 - Cenové moratorium
§ 10 - Seznam zboží s regulovanými cenami
ČÁST III - CENOVÁ EVIDENCE A CENOVÉ INFORMACE
§ 11 - Cenová evidence
§ 12 - Cenové informace
§ 13 - Označování zboží cenami
ČÁST IV - CENOVÁ KONTROLA
§ 14  
§ 15 - Porušení cenových předpisů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22  
Zavřít
MENU