505/1990 Sb.Zákon o metrologii

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 85/2015 Sb. s účinností od 1. dubna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

505

ZÁKON

ze dne 16. listopadu 1990

o metrologii


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST I

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

 

§ 2


      (1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.

      (2) Základními měřicími jednotkami jsou:

 

a)   jednotka délky - metr (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,

b)   jednotka hmotnosti - kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu,

c)    jednotka času - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133,

d)   jednotka elektrického proudu - ampér (A); ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Zákonné měřící jednotky
§ 3 - Měřidla
§ 4 - Státní metrologická kontrola měřidel
§ 5 - Návaznost měřidel
ČÁST II - SCHVALOVÁNÍ TYPŮ MĚŘIDEL
§ 6 - Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku
§ 7 - Schvalování typů dovezených měřidel
§ 8 - Schvalování referenčních materiálů
ČÁST III - OVĚŘOVÁNÍ A KALIBRACE MĚŘIDEL
§ 9 - Ověřování a kalibrace
§ 10 - Uvádění měřidel do oběhu
§ 11 - Používání měřidel
ČÁST IV - VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 12  
ČÁST V - ÚKOLY ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
§ 13 - Federální úřad pro normalizaci a měření
§ 14 - Československý metrologický ústav
§ 15 - Státní metrologický inspektorát
§ 16 - Státní metrologická střediska
§ 17 - Oprávnění pracovníků metrologických orgánů
§ 18 - Úkoly organizací
§ 19 - Registrace organizací
§ 20 - Střediska kalibrační služby
§ 21 - Úřední měření
ČÁST VI - ÚHRADY A POKUTY
§ 22 - Úhrady
§ 23 - Pokuty organizacím
ČÁST VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24 - Řízení
§ 25 - Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly
§ 26 - Přechodné ustanovení
§ 27 - Zmocňovací ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU