427/1990 Sb.Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. října 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 1990 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 561/1991 Sb. s účinností od 30. prosince 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        Zákon stanoví podmínky, za kterých se vlastnictví státu k některým věcem, k nimž měly ke dni 1. listopadu 1990 právo hospodaření státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory (dále jen "organizace"), převádí na dále určené fyzické nebo právnické osoby.


§ 2

        (1) Předmětem převodu vlastnictví podle tohoto zákona jsou movité a nemovité věci, které jako majetková podstata provozních částí organizací působících v oblasti služeb, obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo majetkovou jednotkou (dále jen "provozní jednotka").

        (2) Předmětem převodu vlastnictví nemohou být provozní jednotky, ke kterým mají užívací právo osoby, jejichž bydliště nebo sídlo je na území jiného státu.

        (3) Předmětem převodu vlastnictví nemohou dále být provozní jednotky,

a)
na které se vztahuje zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, a to po dobu, po kterou trvá nárok oprávněných osob na jejich vydání,

b)
které přešly z vlastnictví fyzických osob a obchodních společností, jejichž společníky byly výhradně fyzické osoby, do vlastnictví státu podle předpisů vydaných po 25. únoru 1948, popřípadě z jiných důvodů po tomto dni, dokud majetkové nároky těchto osob nebudou upraveny zvláštními předpisy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNÁ DRAŽBA PROVOZNÍCH JEDNOTEK
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - DALŠÍ POVINNOSTI NABYVATELE PROVOZNÍ JEDNOTKY
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU