425/1990 Sb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. října 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. října 1990 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 147/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 46/2000 Sb. s účinností od 14. března 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        V okresech se zřizují okresní úřady. V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město se okresní úřady nezřizují.1a)


§ 2

        Okresní úřady jsou správními úřady, které vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.


§ 3

        (1) Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody právní předpisy;1a) tyto právní předpisy se označují názvem "nařízení okresního úřadu".

        (2) Nařízení okresního úřadu musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy.

        (3) Nařízení okresního úřadu musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení okresního úřadu vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení nařízení okresního úřadu je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení okresního úřadu. Kromě toho se nařízení okresního úřadu uveřejní na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.

        (4) Nařízení okresního úřadu nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může nařízení okresního úřadu nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST OKRESNÍCH ÚŘADŮ
§ 5 - Okresní úřady
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ
§ 12  
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - VZTAHY ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY K OKRESNÍM ÚŘADŮM
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - ÚPRAVA PŮSOBNOSTI
§ 18  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
Zavřít
MENU