200/1990 Sb.Zákon České národní rady o přestupcích

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 309/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o přestupcích

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Základní ustanovení

        Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití.

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

 

§ 2

 

Pojem přestupku

(1)    Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

 

        (2)  Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací

 

a)

přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem, nebo


b)

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

 

Zavinění

§ 3

 

        K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 2 - Pojem přestupku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Věk a nepříčetnost
§ 6 - Porušení povinnosti uložené právnické osobě
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Zvláštní ustanovení o mladistvých
§ 20 - Zánik odpovědnosti za přestupek
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
§ 21 - Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
§ 22 - Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
§ 23 - Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství
§ 24 - Přestupky na úseku podnikání
§ 25 - Přestupky na úseku hospodářských styků se zahraničím
§ 26 - Přestupky na úseku hospodaření s byty a nebytovými prostory
§ 27 - Přestupky na úseku financí a československé měny
§ 28 - Přestupky na úseku práce a sociálních věcí
§ 29 - Přestupky na úseku zdravotnictví
§ 30 - Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
§ 31 - Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
§ 32 - Přestupky na úseku kultury
§ 33 - Přestupky na úseku lesního hospodářství
§ 34 - Přestupky na úseku vodního hospodářství
§ 35 - Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství
§ 36 - Přestupky na úseku spojů
§ 37 - Přestupky na úseku geodézie a kartografie
§ 38 - Přestupky na úseku geologie
§ 39 - Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství
§ 40 - Přestupky na úseku používání výbušnin
§ 41 - Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství
§ 42 - Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
§ 43 - Přestupky na úseku obrany České a Slovenské Federativní Republiky
§ 44 - Přestupky na úseku ochrany a správy státních hranic
§ 45 - Přestupky na úseku ochrany životního prostředí
§ 46 - Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě
§ 47 - Přestupky proti veřejnému pořádku
§ 48  
§ 49 - Přestupky proti občanskému soužití
§ 50 - Přestupky proti majetku
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH
§ 51 - Obecné ustanovení
§ 52 - Příslušnost
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Součinnost
§ 57 - Společné řízení
§ 58 - Objasňování přestupků
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Odložení věci
§ 67 - Zahájení řízení
§ 68  
§ 69 - Došetřování přestupků
§ 70 - Náhrada škody
§ 71 - Postoupení věci
§ 72 - Účastníci řízení
§ 73 - Obviněný z přestupku
§ 74 - Ústní jednání
§ 75 - Vydání a odnětí věci
§ 76 - Zastavení řízení
§ 77 - Výrok rozhodnutí
§ 78 - Smír
§ 79 - Náhrada nákladů řízení
§ 80 - Doručování
§ 81 - Odvolání
§ 82  
§ 83 - Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem
§ 84 - Blokové řízení
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Příkazní řízení
§ 88 - Výkon rozhodnutí
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
Zavřít
MENU