175/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá účinnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 265/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 265/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002
(Poslední změny jsou podtrženy)

175

 

ZÁKON

 

ze dne 2. května 1990,

 

kterým se mění a doplňuje trestní zákonFederální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I


Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb. a č. 84/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:


A.

Změny obecné části:

1. § 1 zní:

"§ 1


Účelem trestního zákona je chránit společnost a ústavní zřízení České a Slovenské Federativní Republiky, práva a oprávněné zájmy občanů a organizací.".

2. V § 7 odst. 1 se za slovo "organizování" vkládají slova "zvlášť závažného (§ 41 odst. 2)" a za slova "pomoci k" se vkládá slovo "takovému".

3. V § 12 odst. 2, v § 25 a v § 32 odst. 1 se slova "požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku" nahrazují slovy "vlivem návykové látky".

4. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Podle československého zákona se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán na palubě československé lodi nebo československého letadla mimo území republiky. Místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce 2.".

. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU