175/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 265/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

175

 

ZÁKON

 

ze dne 2. května 1990,

 

kterým se mění a doplňuje trestní zákon        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I


        Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb. a č. 84/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:


A.

Změny obecné části:

        1. § 1 zní:

"§ 1


        Účelem trestního zákona je chránit společnost a ústavní zřízení České a Slovenské Federativní Republiky, práva a oprávněné zájmy občanů a organizací.".

        2. V § 7 odst. 1 se za slovo "organizování" vkládají slova "zvlášť závažného (§ 41 odst. 2)" a za slova "pomoci k" se vkládá slovo "takovému".

        3. V § 12 odst. 2, v § 25 a v § 32 odst. 1 se slova "požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku" nahrazují slovy "vlivem návykové látky".

        4. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU