116/1990 Sb.Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 360/2005 Sb. s účinností od 19. října 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o nájmu a podnájmu nebytových prostor      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Vymezení pojmu

 

       Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují

 

a)
místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny1) k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,

b)
byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.


§ 2


zrušen zákonem č.
360/2005 Sb.

§ 3

 

Vznik nájmu

 

        Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 2  
§ 3 - Smlouva o nájmu
§ 4 - Přikázání nájemce
§ 5 - Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
§ 6 - Podnájem
§ 7 - Nájemné
§ 8  
§ 9 - Skončení nájmu
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU