116/1990 Sb.Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 302/1999 Sb. s účinností od 3. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o nájmu a podnájmu nebytových prostor      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní
Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Tento zákon se vztahuje


a)

na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, ani společné prostory domu;

b)

na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.1)

§ 2


      S prostory uvedenými v § 1 (dále jen "nebytové prostory") nakládají jejich vlastníci, popřípadě ti,2) kteří vykonávají právo hospodaření (dále jen "pronajímatel").

§ 3

 

Smlouva o nájmu


      (1) Pronajímatel může nebytový prostor přenechat k užívání jinému (dále jen "nájemce") smlouvou o nájmu (dále jen "smlouva").

      (2) Nebytové prostory se pronajímají k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny.3)

      (3) Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho platby, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. U nebytových prostor v objektech, se kterými hospodaří bytová organizace založená národním výborem, je možné smlouvu na dobu určitou uzavřít nejdéle na dva roky, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.4)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 2  
§ 3 - Smlouva o nájmu
§ 4 - Přikázání nájemce
§ 5 - Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
§ 6 - Podnájem
§ 7 - Nájemné
§ 8  
§ 9 - Skončení nájmu
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU