110/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

 

kterým se mění a doplňuje zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon č.54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců      Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


      Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se vypouští v odstavci 2 věta čtvrtá a v odstavci 6 věta druhá.

      2. § 1 se doplňuje odstavci
7 a 8, které znějí:

      "(7) Občané, kteří zaměstnávají jiné občany, platí pojistné na jejich důchodové zabezpečení podle zvláštního předpisu.19)


19)

§ 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákon ač. 110/1990 Sb.

      (8) Osoby samostatně výdělečně činné jsou účastny nemocenského a důchodového zabezpečení na základě placení pojistného.".

      3. § 2 odst. 1 písm. c) zní:


"c)

nemocenské zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, zejména podnikatelů, umělců, kteří svou činnost nevykonávají v pracovněprávním vztahu, a samostatně hospodařících rolníků.".

      4. V § 5 se na konci připojují tato slova:
"a občané, kteří zaměstnávají jiné občany (§ 1 odst. 7).".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU