159/1989 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. února 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

159

 

ZÁKON

 

ze dne 13. prosince 1989,

 

kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád

 

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I

(změna trestního zákona č. 140/1961 Sb.)

 

zrušen zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

Článek II


      Zákon č. 15O/1969 Sb., o přečinech, ve znění zákona č. 46/1973 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb. se mění takto:

V § 6 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "tři měsíce", částka "20000 Kčs" se nahrazuje částkou "5000 Kčs" a ustanovení písmene c) se vypouští.

. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III - Přechodná ustanovení
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU