37/1989 Sb.Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 1989 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. března 1989 Nabývá účinnosti: 1. července 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 379/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření jsou negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby,1) jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj socialistické společnosti.

      (2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.

      (3) Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky,2) psychotropní látky3) a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismu. Pokud není v tomto zákoně výslovně stanoveno jinak, nepovažuje se pro účely tohoto zákona nikotin za jinou návykovou látku.

      (4) Kouření je zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - PROSTŘEDKY OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI A POVINNOSTI ORGANIZACÍ A OBČANŮ
§ 2 - Způsob ochrany
§ 3 - Výchova
§ 4 - Omezující opatření
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Úkoly organizací
§ 8 - Ošetření v protialkoholní záchytné stanici
§ 9 - Léčebně preventivní péče
§ 10 - Sociální péče
§ 11 - Výplata mzdy nebo odměny za práci jiné osobě
§ 12 - Ukládání pokut
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI
§ 13 - Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
§ 14 - Ústřední orgány státní správy
§ 15 - Národní výbory
ČÁST ČTVRTÁ - Společná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Zavřít
MENU