192/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Vláda ČR
Přijato: 19. října 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 10/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 19. ledna 1999
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 278/1993 Sb. s účinností od 18. listopadu 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

192

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 19. října 1988

o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

 

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 4 odst. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1

 

(1) Tímto nařízením se upravuje zacházení s jedy a s některými jinými látkami škodlivými zdraví a stanoví se s tím související ochranná opatření. Některými jinými látkami škodlivými zdraví jsou žíraviny, omamné látky a psychotropní látky.

 

(2) Podle tohoto nařízení jsou

 

a)   jedy takové látky, které způsobují otravy již v malých dávkách; dělí se na zvláště nebezpečné jedy a ostatní jedy a jsou uvedeny v seznamech těchto látek;

b)   žíraviny takové látky, které těžce poškozují tkáně, s nimiž přijdou do přímého styku;

c)    omamné látky a psychotropní látky takové látky, u kterých vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu používá a jsou uvedeny v seznamech těchto látek.

 

(3) Seznamy zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů, omamných látek a psychotropních látek jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 tohoto nařízení.

 

(4) Přípravkem se rozumí pro účely tohoto nařízení roztok nebo směs, která obsahuje jednu nebo více látek uvedených v odstavci 2 a má jejich vlastnosti.

. . .

Zavřít
MENU