188/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

188

 

ZÁKON

 

ze dne 14. prosince 1988,

 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

Čl. II


zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

Čl. III


        Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:

        1. § 447a zní:

"§ 447a


        Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byly zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.".

        2. Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní:

"§ 507c

 

Přechodné ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu účinné od 1. ledna 1989


        Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU