172/1988 Sb.Zákon o zemědělské dani

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. listopadu 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. listopadu 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 157/1989 Sb. s účinností od 1. ledna 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

172

 

ZÁKON

ze dne 8. listopadu 1988

o zemědělské dani

 

        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

§ 1

 

        Úvodní ustanovení Tímto zákonem se upravuje zemědělská daň, která zahrnuje:

a)   daň z pozemků;

b)   daň z objemu mezd a odměn;

c)   daň ze zisku;

d)   daň z příjmu občanů ze zemědělské výroby.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

DAŇ Z POZEMKŮ

§ 2

Poplatníci daně

        (1) Poplatníkem daně z pozemků je každý uživatel pozemků uvedených v § 3. Pro daňovou povinnost je rozhodující, kdo je jako uživatel pozemků zapsán v evidenci nemovitostí. 1) Není-li v evidenci nemovitostí zapsán uživatel pozemků, je poplatníkem ten, kdo pozemky skutečně užívá.

        (2) Z pozemků přenechaných občanům nebo organizacím do dočasného užívání podle zvláštních předpisů2) platí daň z pozemků dočasný uživatel.

        (3) Z pozemků, které jsou užívány jako záhumenky, platí daň z pozemků jednotné zemědělské družstvo.

        (4) Je-li v evidenci nemovitostí zapsána jako uživatel společenská organizace, která přenechala pozemek svým členům k dočasnému užívání, jsou poplatníky daně z pozemků jednotliví členové.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2 - Poplatníci daně
§ 3 - Předmět daně
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Sazba daně
§ 7 - Snížení daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z OBJEMU MEZD A ODMĚN
§ 8 - Poplatníci daně
§ 9 - Základ daně
§ 10 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - DAŇ ZE ZISKU
§ 11 - Poplatníci daně
§ 12 - Předmět daně
§ 13 - Základ daně
§ 14 - Sazba daně
ČÁST ČTVRTÁ - DAŇ Z PŘÍJMU ZE ZEMĚDELSKÉ VÝROBY
§ 15 - Poplatníci daně
§ 16 - Předmět daně
§ 17 - Osvobození od daně
§ 18 - Základ daně
§ 19 - Sazba daně
§ 20 - Daň stanovená paušální částkou
§ 21 - Zvýšení a snížení daně
§ 22 - Záznamní povinnost
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 23 - Oznámení o vzniku a zániku daňové povinnosti
§ 24 - Zdaňovací období
§ 25 - Daňové přiznání
§ 26 - Zaokrouhlování
§ 27 - Vyměření daně
§ 28 - Placení daně
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Penále
§ 35 - Odvolání
§ 36 - Zánik práva vyměřit a vymáhat daň a penále
§ 37 - Řízení
§ 38 - Výnos zemědělské daně
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Zrušovací ustanovení
§ 47 - Účinnost
§ 1  
Zavřít
MENU