119/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 1988 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. června 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 544/1992 Sb. s účinností od 8. prosince 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

VYHLÁŠKA

 

o hospodaření s národním majetkem      Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. a) a § 75 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

 

Předmět a rozsah úpravy


      (1) Tato vyhláška upravuje podmínky pro nabývání věcí smlouvou do socialistického celospolečenského vlastnictví (dále jen "celospolečenské vlastnictví"), právo hospodaření s národním majetkem a nakládání s pohledávkami a jinými majetkovými právy1) státních hospodářských organizací, rozpočtových organizací a jiných státních organizací2) (dále jen "organizace").

      (2) Dále vyhláška upravuje podmínky pro nabývání věcí do celospolečenského vlastnictví státními podniky, podmínky při převodech vlastnictví k věcem v národním majetku státními podniky, podmínky při převodech práva hospodaření k nemovitostem určeným územně plánovací dokumentací, případně územním rozhodnutím pro investiční výstavbu jiných organizací a k pozemkům určeným pro individuální bytovou výstavbu a nakládání s pohledávkami státních podniků.

      (3) Tato vyhláška se nevztahuje na nabývání věcí do celospolečenského vlastnictví, na převody práva hospodaření a převody vlastnictví národního majetku, k nimž dochází v rámci obvyklého hospodaření.3)

      (4) Tato vyhláška se dále nevztahuje na půjčování spotřebních předmětů občanům organizacemi k tomu účelu zřízenými, na přenechávání bytů a místností k osobnímu užívání občanům podle zvláštního předpisu,4) přenechávání věcí v národním majetku do dočasného užívání občanům podle zvláštních předpisů,5) půjčování spotřebních předmětů pořízených organizacemi k tomuto účelu a na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jiných věcí podle zvláštního předpisu.6)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
ČÁST PRVNÍ - NABÝVÁNÍ VĚCÍ DO CELOSPOLEČENSKÉHO VLASTNICTVÍ SMLOUVOU
§ 2 - Úplatné nabývání věcí
§ 3 - Bezúplatné nabývání věcí
ČÁST DRUHÁ - PRÁVO HOSPODAŘENÍ S HMOTNÝM NÁRODNÍM MAJETKEM
§ 4 - Příslušnost k právu hospodaření s národním majetkem
§ 5 - Odstraňování pochybností o příslušnosti k právu hospodaření s národním majetkem
§ 6 - Základní povinnosti organizací při hospodaření s národním majetkem
§ 7 - Přebytečný a neupotřebitelný národní majetek
§ 8 - Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným národním majetkem
§ 9 - Dočasné užívání národního majetku
§ 10 - Trvalé užívání nemovitého národního majetku
§ 11 - Osobní užívání pozemků
§ 12 - Převod práva hospodaření s národním majetkem
§ 13  
§ 14 - Převody vlastnictví národního majetku
ČÁST TŘETÍ - PRÁVO HOSPODAŘENÍ S POHLEDÁVKAMI A JINÝMI MAJETKOVÝMI PRÁVY STÁTU
§ 15 - Výkon práva hospodaření s pohledávkami a jinými majetkovými právy státu
§ 16 - Převody práva hospodaření s pohledávkami státu
§ 17 - Povolování splátek a odkladu placení
§ 18 - Prominutí dluhu
§ 19 - Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávky státu
§ 20 - Trvalé upuštění od vymáhání pohledávky
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Cenné papíry
ČÁST ČTVRTÁ - NAKLÁDÁNÍ S POHLEDÁVKAMI A JINÝMI MAJETKOVÝMI PRÁVY ORGANIZACÍ
§ 27 - Pohledávky a jiná majetková práva organizací
ČÁST PÁTÁ - DOHLED A SANKCE
§ 28 - Dohled
§ 29 - Sankce
ČÁST ŠESTÁ - HOSPODAŘENÍ S NÁRODNÍM MAJETKEM STÁTNÍMI PODNIKY
§ 30  
§ 31  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Zavřít
MENU