100/1988 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 1988 Nabývá účinnosti: 1. října 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 427/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o sociálním zabezpečení      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Základní zásady


      (1) Právo na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani.

      (2) Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.

      (3) zrušen zákonem č. 155/1995 Sb.

      (4) zrušen zákonem č. 155/1995 Sb.

      (5) zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

      (6) zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

§ 2

 

Rozsah sociálního zabezpečení


      (1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

 

a)

sociální péči,

b)

nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných,

c)

zrušen zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

      (2) zrušen zákonem č. 155/1995 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní zásady
§ 2 - Rozsah sociálního zabezpečení
§ 3 - Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení
§ 4 - Občané
§ 5 - Organizace
ČÁST DRUHÁ - DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
HLAVA PRVNÍ - ÚČAST NA DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ A DRUHY DÁVEK
§ 6 - Účast na důchodovém zabezpečení
§ 7 - Druhy dávek důchodového zabezpečení
HLAVA DRUHÁ - DŮCHODY
Díl první - Základní pojmy
§ 8 - Zaměstnání
§ 9 - Náhradní doby
§ 10 - Zápočet doby zaměstnání a náhradních dob v některých případech
§ 11  
§ 12 - Průměrný měsíční výdělek
§ 13  
§ 14 - Pracovní kategorie
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Díl druhý - Starobní důchod
§ 20  
§ 21 - Podmínky nároku na starobní důchod
§ 22 - Výše starobního důchodu
§ 23 - Zvýšení starobního důchodu
§ 24 - Nejvyšší výměra starobního důchodu
§ 25 - Nejnižší výměra starobního důchodu
§ 26 - Podmínky nároku na poměrný starobní důchod
§ 27 - Výše poměrného starobního důchodu
§ 28 - Nejvyšší a nejnižší výměra poměrného starobního důchodu
Díl třetí - Invalidní důchod
§ 29 - Podmínky nároku na invalidní důchod
§ 30 - Výše invalidního důchodu
§ 31 - Nejvyšší výměra invalidního důchodu
§ 32 - Nejnižší výměra invalidního důchodu
§ 33 - Invalidní důchod v mimořádných případech
§ 34 - Invalidní důchod v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách
§ 35 - Nové vyměření invalidního důchodu
§ 36  
Díl čtvrtý - Částečný invalidní důchod
§ 37 - Podmínky a výše nároku na částečný invalidní důchod
§ 38 - Částečný invalidní důchod v mimořádných případech a v souvislosti s plněním úkolů v ozbrojených silách
§ 39 - Nové vyměření částečného invalidního důchodu
Díl pátý - Důchod za výsluhu let
§ 40 - Podmínky nároku na důchod za výsluhu let
§ 41  
§ 42 - Výše důchodu za výsluhu let
§ 43 - Průměrný měsíční výdělek
§ 44 - Souběh důchodu za výsluhu let s příjmem z výdělečné činnosti
Díl šestý - Vdovský důchod
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Výše vdovského důchodu
§ 48 - Souběh vdovského důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
Díl sedmý - Sirotčí důchod
§ 49 - Podmínky nároku na sirotčí důchod
§ 50 - Výše sirotčího důchodu
Díl osmý - Důchod manželky
§ 51  
Díl devátý - Sociální důchod
§ 52  
Díl desátý - Osobní důchod
§ 53  
Díl jedenáctý - Společná ustanovení pro důchody
§ 54 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 55 - Souběh nároků na důchody a jejich výplatu
§ 56  
§ 57 - Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a příjmem z výdělečné činnosti
§ 58 - Souběh československých důchodů a důchodů vyplácených z ciziny
Díl dvanáctý - Odchylná ustanovení pro účastníky odboje
§ 59 - Skupiny účastníků odboje
§ 60 - Průměrný měsíční výdělek
§ 61 - Věk potřebný pro nárok na starobní důchod
§ 62 - Věk potřebný pro nárok na poměrný starobní důchod
§ 63 - Výše starobního a invalidního důchodu
§ 64 - Nejvyšší a nejnižší výměra starobního a invalidního důchodu
§ 65 - Vdovský důchod účastnice odboje a důchody pozůstalých po účastnících odboje
§ 66 - Výše sociálního důchodu
§ 67 - Výše důchodů rodičů účastníka odboje
§ 68 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 69  
HLAVA TŘETÍ - ZVÝŠENÍ DŮCHODU PRO BEZMOCNOST
§ 70  
HLAVA ČTVRTÁ - VÝCHOVNÉ K DŮCHODŮM A PŘÍPLATEK K VÝCHOVNÉMU
§ 71  
HLAVA PÁTÁ - DALŠÍ DÁVKY POSKYTOVANÉ DŮCHODCŮM
§ 72  
ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ PÉČE
HLAVA PRVNÍ - ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 73  
HLAVA DRUHÁ - PÉČE O RODINU A DĚTI
§ 74 - Pomoc rodinám s dětmi
§ 75 - Vdovecký příspěvek
HLAVA TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH A ČLENŮ JEJICH RODIN
§ 76 - Zaopatřovací příspěvek
§ 77  
§ 78  
§ 79 - Příspěvek na úhradu za užívání bytu vojáka
HLAVA ČTVRTÁ - PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
§ 80 - Občané se změněnou pracovní schopností
§ 81 - Občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením
§ 82 - Pracovní rehabilitace
§ 83 - Hmotné zabezpečení
§ 84 - Evidence občanů se změněnou pracovní schopností
§ 85  
HLAVA PÁTÁ - PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY A STARÉ OBČANY
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC, A O OBČANY SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ
§ 90  
§ 91  
HLAVA SEDMÁ - ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 92  
§ 93  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH A VÝPLATÁCH DÁVEK A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 94 - Vznik nároku na dávku a její výplatu
§ 95 - Dodatečné přiznání, změny výše a zánik nároku na dávku a její výplatu
§ 96  
§ 97  
§ 98 - Omezení výplaty a snížení dávek
§ 99  
§ 100  
§ 101 - Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek
§ 102 - Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům
§ 103 - Nárok na dávky a služby a jejich poskytování ve vztahu k cizině
§ 104 - Přechod nároku při úmrtí oprávněného
§ 105 - Postoupení a srážky
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OBČANŮ A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
§ 106 - Povinnosti a odpovědnost občanů
§ 107  
§ 108 - Povinnost organizací vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení
§ 109 - Odpovědnost organizace
§ 110 - Společná odpovědnost organizace a příjemce dávky
§ 111 - Vstup do organizací a kontrolní oprávnění
§ 112  
§ 113 - Povinnosti zdravotnických zařízení
HLAVA TŘETÍ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Díl první - Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost
§ 114 - Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
Díl druhý - Řízení
§ 119 - Zahájení řízení
§ 120 - Podávání žádostí o dávky a služby
§ 121 - Rozhodnutí
§ 122 - Opravné prostředky
§ 123 - Důkazní prostředky
§ 124 - Doručování písemností
§ 125 - Náhrada nákladů řízení
§ 126 - Obecné předpisy o řízení
HLAVA ČTVRTÁ - PRÁVNÍ ÚKONY A POČÍTÁNÍ ČASU
§ 127 - Právní úkony
§ 128 - Počítání času
ČÁST PÁTÁ - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
§ 129 - Osobní rozsah
§ 130 - Kategorie funkcí
§ 131 - Průměrný měsíční výdělek
§ 132 - Podmínky nároku na starobní důchod
§ 133 - Výše starobního důchodu
§ 134 - Podmínky nároku na invalidní důchod
§ 135 - Výše invalidního důchodu
§ 136 - Podmínky na částečný invalidní důchod
§ 137 - Důchody ve zvláštních případech
§ 138 - Důchod za výsluhu let
§ 139 - Nejvyšší výměra dávek při souběhu
§ 140 - Výplata dávek
§ 141 - Dohoda o srážkách z důchodu
§ 142 - Organizace a řízení
§ 143 - Žádost o dávku
§ 144 - Posuzování zdravotního stavu
§ 145 - Odvolací řízení
ČÁST ŠESTÁ - ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ
HLAVA PRVNÍ - ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PŘED 1. ŘÍJNEM 1988
§ 146 - Zvýšení starobních a invalidních důchodů a důchodů za výsluhu let
§ 147 - Zvýšení částečných invalidních důchodů
§ 148 - Zvýšení vdovských a sirotčích důchodů
§ 149 - Zvýšení osobních důchodů
§ 150 - Zvýšení důchodů účastníků odboje
§ 151  
§ 152  
§ 153 - Společná ustanovení o zvýšení důchodů
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
HLAVA DRUHÁ - ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PO 30. ZÁŘÍ 1988 PODLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED 1. ŘÍJNEM 1988
§ 159  
HLAVA TŘETÍ - ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ
§ 160  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA PRVNÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 161 - Základní ustanovení
§ 162  
§ 163  
§ 164 - Starobní důchod
§ 165  
§ 166 - Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí
§ 167 - Krácení vdovského důchodu a důchodu za výsluhu let
§ 168 - Důchod manželky
§ 169 - Změny druhů důchodů
§ 170 - Pracovní kategorie
§ 171 - Zvýšení důchodu pro bezmocnost
§ 172 - Výchovné
§ 173 - Zaopatřovací příspěvek
HLAVA DRUHÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 174 - Odstraňování tvrdostí
§ 175 - Prováděcí předpisy
§ 176  
§ 177  
§ 178 - Zrušovací ustanovení
§ 179 - Účinnost
Zavřít
MENU