62/1988 Sb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. dubna 1988

o geologických pracích

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie20) a upravuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich kontrolu a sankce.

 

§ 2

 

Geologické práce

 

      (1) Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky, který zahrnuje

 

a)

zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,

b)

vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,

c)

vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,

d)

zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Geologické práce
ČÁST DRUHÁ - PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ
§ 3 - Oprávnění k provádění geologických prací
§ 4  
§ 5 - Etapy a komplexnost geologických prací
§ 6 - Projektování geologických prací
§ 7 - Registrace geologických prací
§ 8 - Rozšíření geologických prací
§ 9 - Provádění geologických prací
§ 10 - Vyhodnocování geologických prací
§ 11 - Prověřování a schvalování výsledků geologických prací
§ 12 - Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací
§ 13 - Využití výsledků geologických prací při územním plánování
§ 14 - Vstup na cizí nemovitosti a jejich užívání
§ 15 - Ochrana výzkumných a průzkumných děl
§ 16 - Náhrada škody
ČÁST TŘETÍ - ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD
§ 17  
§ 18 - Český geologický úřad
ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA A SANKCE
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Sankce
§ 21  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU