62/1988 Sb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 543/1991 Sb. s účinností od 20. prosince 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. dubna 1988

o geologických pracích

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě a technice.


§ 2


Geologické práce


      (1) Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a průzkum, který zahrnuje

 

a) zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,
b) vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
c) vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
d) zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,
e) zjišťování a ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl, 1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Geologické práce
ČÁST DRUHÁ - PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ
§ 3 - Oprávnění k provádění geologických prací
§ 4  
§ 5 - Etapy a komplexnost geologických prací
§ 6 - Projektování geologických prací
§ 7 - Registrace geologických prací
§ 8 - Rozšíření geologických prací
§ 9 - Provádění geologických prací
§ 10 - Vyhodnocování geologických prací
§ 11 - Prověřování a schvalování výsledků geologických prací
§ 12 - Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací
§ 13 - Využití výsledků geologických prací při územním plánování
§ 14 - Vstup na cizí nemovitosti a jejich užívání
§ 15 - Ochrana výzkumných a průzkumných děl
§ 16 - Náhrada škody
ČÁST TŘETÍ - ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD
§ 17  
§ 18 - Český geologický úřad
ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA A SANKCE
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Sankce
§ 21  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU